აუცილებელი დოკუმენტები

(აქტიურია სისტემის ყველა მომხმარებლისთვის) )

დამატებითი დოკუმენტები

(აქტიურია კონკრეტული მომსახურებით სარგებლობისას)

რეკომენდაციები

მომსახურება მერჩენტებისთვის

( აქტიურია კონკრეტული მომსახურებით სარგებლობისას)

საჩივრის განხილვა