გადარიცხვასთან დაკავშირებული სხვა მომსახურების საკომისიოები

მომსახურება საკომისიო
ინსტრუქციის შესაბამისად ანგარიშზე თანხის ჩარიცხვა (დროებით არ არის ხელმისაწვდომი პეისერა ბანკი საქართველოს მომხმარებლებისთვის) უფასო
ინსტრუქციის შეუსაბამოდ ანგარიშზე თანხის ჩარიცხვის საკომისიო (დროებით არ არის ხელმისაწვდომი პეისერა ბანკი საქართველოს მომხმარებლებისთვის) 1,00 EUR
საკომისიო თანხის არასწორად ჩარიცხვისთვის, როდესაც გადმომრიცხველი ბანკი არ არის მოცემული ინსტრუქციაში (დროებით არ არის ხელმისაწვდომი პეისერა ბანკი საქართველოს მომხმარებლებისთვის) 1 მაქსიმუმ 15 EUR + საკომისიო

1 + საბანკო საკომისიო (ბულგარეთის ბანკებისთვის)
არასწორად ჩარიცხული თანხის უკან დაბრუნების საკომისიო 1,00 EUR + ბანკის ხარჯი
გადარიცხული თანხის კორექტირება/ გაუქმება*/მოძიება (როდესაც თანხა უკვე გადარიცხულია Paysera-ს სისტემის გარეთ) EUR + ბანკის რეალური ხარჯი
(from 10,00 EUR - 80,00 EUR)**
SEPA გადარიცხვის გაუქმება * 2,00 EUR - თანხა ჯერ არ გადარიცხულა Paysera-ს ქსელის გარეთ
10,00 EUR - თანხა გადაირიცხა Paysera-ს ქსელის გარეთ და15 კალენდარული დღე ჯერ არ გასულა
22EUR - თანხა გადარიცხულია Paysera-ს ქსელის გარეთ და გასულია 15 კალენდარული დღე.
SEPA Instant გადარიცხვების გაუქმება* 10,00 EUR - თანხა გადაირიცხა Paysera-ს ქსელის გარეთ და15 კალენდარული დღე ჯერ არ გასულა
22 EUR - თანხა გადარიცხულია Paysera-ს ქსელის გარეთ და გასულია 15 კალენდარული დღე.
Paysera-ს ქსელის მომხმარებლებს შორის შესრულებული გადარიცხვის უკან დაბრუნების საკომისიო 2 EUR
საკორესპონდენტო ბანკის მიერ საერთაშორისო გადარიცხვის შესრულების დადასტურება ან შეტყობინების ასლის მიწოდება (SWIFT ასლი) 10,00 EUR - 20,00 EUR
თანხის დაყადაღების საკომისიო (PLAIS) (არ არის განკუთვნილი პეისერა ბანკი საქართველოს მომხმარებლებისთვის) სისტემის საკომისიო + 1,00 EUR
(Paysera ქსელის საკომისიო შესრულებული ტრანზაქციისთვის)

*გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ გადარიცხვის გაუქმება შესაძლებელია მიმღების მიერ დაბრუნების დადასტურების შემხვევაში. თანხის დაბრუნებას შესაძლოა დასჭირდეს საშუალოდ 1 თვე, SEPA გადარიცხვების შემთხვევაში – საშუალოდ 10 დღე. გაითვალისწინეთ, რომ შესაძლოა ვერ მოხერხდეს სრული თანხის დაბრუნება, რადგან გამომგზავნმა და/ან საკორესპონდენტო ბანკმა ჩამოჭრას მომსახურების საკომისიო. თქვენს მიერ გადახდილი უკან დაბრუნების საკომისიო მოქმედებს ყველა შემთხვევაში.

**საკომისიო დამოკიდებულია საკორესპონდენტო ბანკის ტარიფებზე.