ანგარიშიდან ინფორმაციის მიღების საკომისიო


დოკუმენტის მომზადება შესაძლებელია ყველა ენაზე, რომელსაც აქვს სიტემური მხარდაჭერა.

მომსახურების საკომისიო განკუთვნილია Paysera-ს ქსელის მომხმარებლებისთვის, გარდა პეისერა ბანკი საქართველოსი.

 
მომსახურება ტარიფი
ანგარიშის ამონაწერის გენერირება Paysera Super App-ის ან ინტერნეტ ბანკის მეშვეობით უფასო
25 გვერდიანი ანგარიშის ამონაწერი, ბეჭედდასმული და ხელმოწერილი "Paysera LT" UAB-ის მიერ 2,00 EUR
ყოველი დამატებითი გვერდის ღირებულება არის  0,03 EUR
შესრულებული გადარიცხვის დადასტურება "Paysera LT", UAB-ის მიერ 2,00 EUR
საგადახდო დავალების ასლი, დადასტურებული შტამპით და ხელმოწერილი "Paysera LT", UAB-ის მიერ 1,00 EUR
2,00 EUR ბულგარული კომპანიებისთვის
მიმდინარე ანგარიშისა და მასზე არსებული ნაშთის ამონაწერი, ბეჭედდასმული და ხელმოწერილი "Paysera LT", UAB-ის მიერ 1,00 EUR
5,00 EUR ბულგარული კომპანიებისთვის
ამონაწერი აუდიტისთვის 10,00 EUR
25,00 EUR ბულგარული კომპანიებისთვის
სხვა ამონაწერები და დოკუმენტები 2,00 EUR
დოკუმენტის გაგზავნა ევროპაში რეგისტრირებული ფოსტით 3,00 EUR
დოკუმენტის გაგზავნა ევროპის საზღვრებს გარეთ რეგისტრირებული ფოსტით 7,00 EUR
DHL-ით დოკუმენტების გაგზავნა ტარიფების დასაზუსტებლად დაუკავშირდით მომხმარებელთა მხარდაჭერის სამსახურს
ბულგარეთში რეგისტრირებული კომპანიებისთვის ანგარიშის დახურვის შესახებ ცნობის გაცემა 10 EUR

პეისერა ბანკი საქართველოს მომხმარებლებისთვის

მომსახურება ტარიფი
ცნობის გაცემა საბანკო ანგარიშზე არსებული ნაშთის შესახებ (აქტიური ანგარიში) 10 GEL
ცნობის გაცემა საბანკო ანგარიშზე არსებული ნაშთის შესახებ (დახურული ანგარიში) 20 GEL
ცნობის გაცემა დავალიანების არსებობა /არ არსებობის შესახებ (აქტიური ანგარიში) 10 GEL
ცნობის გაცემა დავალიანების არსებობა/არ არსებობის შესახებ (დახურული ანგარიში) 20 GEL
ცნობის გაცემა მომხმარებლის საჭიროების შესაბამისად 20 GEL
ამონაწერის მიღება საბანკო პროგრამიდან (აქტიური ანგარიში) უფასო
ამონაწერის მიღება საბანკო პროგრამიდან (დახურული ანგარიში) უფასო
ანაბრის/სესხის ამონაწერის მიღება (მოქმედი პროდუქტი) უფასო
ანაბრის/სესხის ამონაწერის მიღება (ხელშეკრულების დახურვის / შეწყვეტის შემდეგ) 5 GEL
ინგლისურენოვანი ამონაწერის მიღება (აქტიური ანგარიში) 30 GEL
ინგლისურენოვანი ამონაწერის მიღება (დახურული ანგარიში) 40 GEL
ამონაწერის მიღება საბანკო პროგრამიდან (2 წელზე მეტი ხანდაზმულობის ოპერაციებზე) (აქტიური ანგარიში) 10 GEL
ამონაწერის მიღება საბანკო პროგრამიდან (2 წელზე მეტი ხანდაზმულობის ოპერაციებზე) (დახურული ანგარიში) 20 GEL
საბუთის მიღება 1 თვემდე ხანდაზმულობის ოპერაციებზე უფასო
საბუთის მიღება 1 თვიდან 2 წლამდე ხანდაზმულობის ოპერაციებზე (აქტიური ანგარიში) 5 GEL
საბუთის მიღება 1 თვიდან 2 წლამდე ხანდაზმულობის ოპერაციებზე (დახურული ანგარიში) 10 GEL
საბუთის გაცემა სატრანზიტო ანგარიშიდან - 2 წელზე ნაკლები ხანდაზმულობის ოპერაციებზე 20 GEL
საბუთის გაცემა სატრანზიტო ანგარიშიდან - 2 წელზე მეტი ხანდაზმულობის ოპერაციებზე 30 GEL
ნებისმიერი საბუთის დედანის გამოთხოვა არქივიდან 30 GEL
ბანკნოტის შემოწმება > 5 ცალი კუპიურა 0.1% მინიმუმ 10 GEL
დაზიანებული უცხოური ვალუტის მიღება N/A
აშშ დოლარის და ევროს მონეტის მიღება N/A